Predstavenie doby


          koniec 18.st – polovica 19.st


          Veľká francúzska buržoázna revolúcia – 1789 – „Rovnosť – Bratstvo – Sloboda“


          Anglická priemyselná revolúcia => zmena v ekonomike, vznik manufaktúr, robotnícke a kapitalistické triedy


          vznik politicko-spoločenského hnutia (Mladá Európa) – chceli oslobodiť národy od feudalizmu a spod útlaku iných národov – pád feudalizmu


          kapitalistické výrobné vzťahy založené na moci peňazí


          nemožnosť osobného rozvinutia, rúcanie predstáv o ideálnej spoločnosti


          jednotlivec sa cíti v kapitalistickej spoločnosti osamelo, stráca istotu. Problémy sa javia ako rozumovo neriešiteľné. Proti rozumu sa zdôrazňuje cit.

I.
                    
Základné pojmy


          idealizmus – filozofia – považuje myšlienku, ducha, vedomie za prvotné a hmotu, bytie za druhotné, schopnosť zomrieť za ideál. (Hegel)


          iracionalizmus – filozofický smer, uprednostňuje vieru a inštinkt pred rozumom


          sentimentalizmus – filozofický a literárny smer, pri hodnotení objektívneho sveta sa opiera o city, hlása súcit s biednymi a utláčanými, vyzdvihuje prostého človeka s jeho radosťami a starosťami


          pesimizmus – dravosť kapitalistickej spoločnosti vytvára beznádej


          subjektivizmus – zdôraznenie úlohy jednotlivca, hrdina sa rozhoduje sám, koná ako autor. Umelec nie je ako v klasicizme spútaný pravidlami a vzormi, je slobodný vo výbere tém i umeleckých prostriedkov, vyhovuje mu lyrická a lyricko-epická poézia. Namiesto klasicistického abstraktného človeka prináša individualistu, ktorý hľadá to, čo ho od ostatných odlišuje… „Lev je sám, a ja som práve taký tiež…“ (Byron).


          titanizmus – nadľudské činy jednotlivca, Titan – syn boha a človeka


          individualizmus – kult silného jednotlivca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu (titanizmus),


          autoštylizácia – autor sa stotožňuje s hrdinom (zbojníkom, tulákom, vyhnancom), sloboda, rovnosť a spravodlivosť sú falošné, čo vedie k vzbure. Byron umiera za slobodu Grécka, Puškin a Lermontov umierajú v politicky motivovaných súbojoch, Štúrovci trávia časť života pod policajným dozorom.
…Vzdorovať moci, čo chce zahubiť,
milovať, trpieť prv než z rozvalín
nádeje stvorí veľký čin.“ (P.B. Shelley)


          harmónia kontrastov – kontrasty života – ohyzdnosť a krása, vnútro a zovňajšok (Quasimodo)


          rozpor – medzi vnútorným a vonkajším svetom, romantickým hrdinom a kapitalistickými vzťahmi, medzi snom a skutočnosťou,


          žánrový synkretizmus – splývanie lyriky a epiky, V poézií sa dostáva do popredia lyrika – epos, veršovaná a hist. poviedka, román.


          historizmus – návraty do minulosti – slávne činy národa


          fantázia – nástroj poznania ako protest proti stiesňujúcej skutočnosti a túžba po krajšom živote

·
         Jedinec v spoločnosti – literárny hrdina


          klasický hrdina je odmietaný – snaha o nový spoločenský ideál; už nechcú postavy zo súčasnosti – každodenného, obyčajného života s bežnými problémami


          cíti sa v kapitalistickej spoločnosti osamelý, stráca istotu


          prevláda u neho pesimizmus a beznádej


          konflikt so spoločnosťou, odcudzenosť k svetu, opustenosť, zbytočnosť, nespokojnosť vedú k revolte


          bezmocný voči rozumu, zdôrazňuje sa cit – citovo založený


          utiekanie sa do minulosti, uzatváranie sa do seba, vidiny nového sveta, revolučné myšlienky, citlivosť, úzky vzťah k prírode


          hrdina buď upadne do pasivity vo svojom vnútri, ide do prírody, do minulosti alebo začne byť aktívny.


          je v rozpore so skutočnosťou, túži po plnosti života a lásky, na ceste za ideálom hynie, rozpor medzi ideálnym a reálnym, snom a skutočnosťou, vnútorným a vonkajším svetom


          romantický čin – po ňom hrdina umrie, pretože sen nie je uskutočniteľný


          subjektivizmus (uzatváranie sa do seba), iracionalizmus (hrdina nekoná pod vplyvom rozumu)


          víťazí cit, idealizmus (viera s ideu)


          romantický hrdina – individualizmus (nadradenie jednotlivca)  prechádza do titanizmu (hrdina je schopný postaviť sa proti  všetkému)


          smútok, svetobôľ, vášeň